top of page

Revízie ihrísk

Zaoberáme sa kontrolou bezpečnosti detských ihrísk.
Sme držiteľmi oprávnenia vydaného TÜV SÜD Slovakia podľa STN EN 1176-7

Požiadavky na detské ihriská

Európska norma EN 1176 stanovuje, že všetky herné zariadenia ktoré sú umiestnené na verejných ihriskách, musia spĺňať prísne bezpečnostné požiadavky z hľadiska konštrukcie, inštalácie, dopadových plôch, označeniu výrobkov a ich údržbe. Na Slovensku norma STN EN 1176 vstúpila do platnosti nariadením vlády č. 349/2010 s platnosťou od 31.8.2010 a účinnosťou od 1.1.2011.

Bezpečnosť detí na detských ihriskách závisí nielen od vhodného navrhnutia a výberu zariadení, ale aj od neustálej správy a údržby zariadení a celého priestoru detského ihriska. Technická norma STN EN 1176-7 stanovuje prevádzkovateľom detských ihrísk tieto druhy kontrol na detských ihriskách:

1. Kontrola pri uvedení detského ihriska do prevádzky

Po nainštalovaní detského ihriska sa vykonáva kontrola detského ihriska pri uvedení do prevádzky. Cieľom je zistiť stav herných prvkov po ich inštalácií, možnosti ohrozenia hernými prvkami medzi sebou, správnosť inštalácie, rozmery dopadovej plochy a celkovú pripravenosť na uvedenie do prevádzky.

2. Bežná vizuálna kontrola ( týždenná )

Bežná vizuálna kontrola je zameraná na úroveň čistoty povrchu detského ihriska, kompletnosť a opotrebovanie zariadení, kontrolu základov, konštrukčnej pevnosti zariadení a celkovej bezpečnosti detského ihriska. O vykonanej bežnej vizuálnej kontrole sa vedie písomný záznam v dokumentácii detského ihriska (napr. v knihe detského ihriska). Bežnú vizuálnu kontrolu môže vykonávať akákoľvek poučená osoba o spôsoboch vykonania kontroly, vyškolená osoba, ktorá ukončila špecializovaný kurz s osvedčením. Zvyčajne túto kontrolu vykonáva zamestnanec prevádzkovateľa detského ihriska.

3. Prevádzková kontrola ( mesačná / kvartálna )

Prevádzková kontrola je podrobnejšia prehliadka, ktorá je zameraná na kontrolu funkcie a stability zariadenia, a to najmä z hľadiska akéhokoľvek opotrebovania. Vykonáva sa v intervale od jedného do troch mesiacov, alebo tak, ako sa uvádza v pokynoch výrobcu detského ihriska. Môže ju vykonať poučená osoba o spôsoboch vykonania kontroly, vyškolená osoba, ktorá ukončila špecializovaný kurz s osvedčením, zvyčajne zamestnanec prevádzkovateľa detského ihriska alebo osoba, ktorú on určí. Výsledky kontroly musia byť zaevidované do dokumentácie spojenej s prevádzkou a údržbou detského ihriska. 

4. Hlavná ročná kontrola 

Hlavná ročná kontrola sa vykonáva s cieľom zistiť celkovú úroveň bezpečnosti zariadení, základov a povrchu, či sú splnené požiadavky príslušnej časti (príslušných častí) technickej normy STN EN 1176 vrátane akýchkoľvek zmien, ktoré sa urobili ako výsledok hodnotenia bezpečnostných opatrení, účinkov poveternostných vplyvov, znakov rozpadu alebo korózie a akejkoľvek zmeny stavu bezpečnosti zariadení, ktoré vyplývajú z vykonaných opráv alebo z dodatočne zabudovaných alebo vymenených časti.

Ročnú revíziu by mala vykonávať certifikovaná osoba.

Zodpovednosť

Zodpovednosť za údržbu, bezpečnosť, následné opravy, ako aj za prípadné úrazy, ktoré sa na ihrisku stanú, zodpovedá jeho prevádzkovateľ. Tejto povinnosti sa prevádzkovateľ nesmie v žiadnom prípade vyhnúť napríklad umiestnením upozornenia, že vstup na ihrisko a hra na ihrisku je na vlastné nebezpečenstvo, respektíve, že za bezpečnosť detí na ihrisku zodpovedajú rodičia či iné dospelé osoby sprevádzajúce deti.

Prevádzkovateľ ihriska je povinný ihrisko kontrolovať aby bolo funkčné a bezpečné s tým, že odstráni všetky vady a chyby na zariadeniach ktoré sa vyskytnú. Ak sa počas kontroly zistia nedostatky, ktoré by mali vplyv na bezpečnosť zariadenia, musia byt odstránené okamžite. Ak takéto opravy nie sú možné, prevádzkovateľ by mal zabezpečiť, aby sa na dané zariadenie nemohli dostať používatelia (zamedzením vstupu alebo odstránením zariadenia). Nedostatky by mali byť zaznamenané v špeciálnom formulári. Do tohto formulára by mali byť zaznamenané aj opravy nedostatkov. Ak je zariadenie z ihriska dočasne odstránené, jeho základy by mali byt dostatočné zabezpečené alebo odstránené tak, aby bol povrch ihriska bezpečný.

Informácie o nehodách a úrazoch by mali byť registrované vo formulári a zaevidované v dokumentácii spojenej s prevádzkou a údržbou detského ihriska.

V rámci ročnej hlavnej kontroly by mal byť tento Plán kontrol revidovaný a prekontrolovaný, ak je to nevyhnutné z hľadiska jeho efektivity.

Vykonávanie povinných Hlavných ročných kontrol

Komplexné posúdenie stavu Vášho ihriska

Objednaním u nás získate:

 • prehľad o nedostatkoch Vášho detského ihriska

 • návrhy ako riešiť zistené nedostatky z kontroly

 • nezávislý pohľad na stav detského ihriska

 • splnenie si povinnosti výkonu ročnej kontroly prostredníctvom oprávnenej osoby

 • konzultáciu o správnej prevádzke detského ihriska

Pracovníci na stavbě

Vzdelávanie v oblasti bezpečnosti detských ihrísk

Prevádzka detských ihrísk a ich kontrola

 • základy bezpečnosti detských ihrísk 

 • vykonávanie bežnej a prevádzkovej kontroly

 • údržba detského ihriska

Team Talk

Doplnkové služby

Poradenstvo

 • k údržbe a opravám ihriska

 • vo výbere a usporiadaní zariadení ihriska

 • k povinnej výbave detského ihriska

 • k dokumentácii detského ihriska

 • založenie knihy detského ihriska

Podepsání smlouvy

Radi Vám nezáväzne odporučíme úkony, na základe ktorých bude Vaše detské ihrisko plne vyhovovať zákonom stanoveným normám.

 

Kontaktujte nás na...

Vaše údaje boli odoslané.

bottom of page